Devgarden har fått förmånen att leda Digitaliseringen i vården i Region Västernorrland

Vi är så glada över det uppdraget vi haft ett tag nu, men vill berätta om vad det faktiskt innebär.

Region Västernorrland samarbetar just nu med åtta andra regioner om den största it-investeringen någonsin inom svensk hälso- och sjukvård. Målet är ett nytt vårdinformationsstöd som kommer att beröra en fjärdedel av Sveriges befolkning och 55 000 medarbetare, varav 6000 i Region Västernorrland. Vårdinformationsstödet är de nio regionernas gemensamma utformning av Cambio Cosmic. 

FRAMTIDENS VÅRDINFORMATIONSSTÖD 

Varför gör vi det här? 

Det är ett starkt förändringstryck på hälso- och sjukvården. Andelen äldre i befolkningen ökar, vi får nya effektiva behandlingar och fler som lever med kroniska sjukdomar och livslånga vårdbehov. Dessutom blir patienterna alltmer välinformerade och vill vara delaktiga i sin vård. För att möta det ökade vårdbehovet och den ökade efterfrågan på vårdtjänster behöver vi ta hjälp av digitalisering. 

Region Västernorrland ska ha ett hållbart digitaliseringsarbete och vara i framkant när det gäller att ta tillvara den nya teknikens och digitaliseringens möjligheter. Men nuvarande IT-system är omoderna och kan inte möta dagens behov av digitalisering. 

Vision e-hälsa 2025 

Grunden i arbetet med vårdinformationsstödet är målen i Vision e-hälsa 2025, som säger att vi ska använda digitalisering och e-hälsa för att få en bättre och säkrare vård där patienten är mer delaktig än i dag. 

Det är nödvändigt att vi inför det nya vårdinformationsstödet så snart som möjligt för att vi ska kunna fortsätta utvecklingen och skapa förutsättningar för framtidens vård. 

Samverkan med andra regioner 

De nio regionernas samarbete görs inom ramen för en organisation som kallas Sussa samverkan. Där ingår förutom Region Västernorrland regionerna Västerbotten, Blekinge, Örebro län, Sörmland, Halland, Norrbotten, Dalarna och Gävleborg. Du kan läsa mer om Sussa samverkan på rvn.se

Det finns också en regional programorganisation i Västernorrland, kopplad till Sussa samverkan, som arbetar med det nya vårdinformationsstödet. Den heter FVIS-programmet RVN (FVIS står för framtidens vårdinformationsstöd). 

Det pågår ett arbete med att etablera en gemensam organisation, som fått namnet Sussa vårdstöd, för utveckling och underhåll av Cosmic.

FVIS i siffror 

  • 9 regioner samverkar om det nya vårdinformationsstödet. Det motsvarar en fjärdedel av Sveriges regioner. 
  • 7 andra regioner och en privat vårdgivare använder redan i dag Cosmic. Dessa åtta vårdgivare använder just nu bara grundfunktionerna i Cosmic. Våra nio regioner har gjort ett utökat köp där vi får Cosmic som en helhetslösning. 
  • Cirka 6 000 medarbetare inom Region Västernorrland kommer att påverkas av införandet av det nya vårdinformationsstödet:  
  • 1 300 läkare 
  • 2 500 sjuksköterskor 
  • 450 administratörer/med.sek 
  • 1000 undersköterskor 
  • 770 paramedicin (ex sjukgymnaster) 
  • Samtliga omkring 245 000 invånare i Region Västernorrland berörs. 
  • Om man räknar med övriga vårdgivare som redan använder Cosmic innebär det att nästan hälften av Sveriges befolkning kommer att använda samma journalsystem.